DNHB er ikke en medlemsorganisasjon, men et løst nettverk av frivillige som er åpent for alle. Du er fri til å bidra med et samfunnsinitiativ eller et prosjekt ut fra ditt valg.sFlere uavhengige frivillige organisasjoner etableres derimot ut fra engasjementet til dem som ønsker å gjøre noe samfunnsnyttig og dekke et behov i nærmiljø etc. Man kan fritt delta i aktiviteter og la være når man selv vil. Hizmetbevegelsens aktiviteter er ikke samlet under én paraplyorganisasjon, hvor aktiviteter hovedsakelig er finansiert av dedikasjon og bidrag fra de som støtter bevegelsens arbeid, samt fra ulike tilskuddsordninger.

DNHB er ikke et trossamfunn og er åpent for alle uavhengig av tro, bakgrunn, etnisistet og tilhørighet. Den Norske Hizmetbevegelsen jobber for et demokratisk og bærekraftig samfunn, der alle, uavhengig av opprinnelse, ideologi og livsstil, kan utfolde seg og leve sammen i fred, frihet og gjensidig tillit.

Et nøkkelbegrep i bevegelsen er ordet «hizmet» (fra det tyrkiske ordet «tjeneste»). Mange frivillige i bevegelsen ser på det å tjene medmennesker uavhengig av bakgrunn og status, og det å selv være et godt og positivt eksempel for sine medmennesker, som tjeneste for Gud. Bevegelsens mål er fremming av fred og menneskesentrert verdiskapning i lokalsamfunnet og videre på verdensbasis. For å nå dette målet praktiseres dialog og samarbeid med andre, uavhengig av religiøs eller etnisk bakgrunn. Bevegelsen er proaktiv i den forstand at den fokuserer på aktivitet som kan løse og forebygge menneskeskapte problemer og utfordringer. Spesielt arbeides det positivt løsningsorientert i forhold til mangel på og tilgang til allmennyttig kunnskap blant mennesker.

Mange mennesker fra alle samfunnslag og med ulik faglig bakgrunn og kompetanse deltar i bevegelsens prosjekter. Den type tjeneste som Gülen forfekter – innen utdanning, helse, interkulturell og interreligiøs dialog, samarbeid mellom sivilisasjoner – krever handling og omtanke for alle relasjoner i hverdagen, for alle medlemmer av samfunnet og menneskeheten i seg selv. Forholdene er mangfoldige og affektive: mellommenneskelige, sosiale, uformelle og integrerende; profesjonelle: formelle og bindende; kulturelle: pedagogiske, selvreflekterende, altruistiske og apolitiske; stedsspesifikke: basert på prosjekter og omfattende; og transnasjonale: – fredelige, unisone og siviliserte.

Sett utenfra er bevegelsen uavhengig enhver stat eller gruppe. Sett innenfra har den ingen streng hierarkisk oppbygning, men har form av et nettverk av uavhengige, veldedige grupperinger, institusjoner, private sammenslutninger og organisasjoner. Det som binder dem sammen og knytter dem til hverandre, er et fellesskap av verdier og optimisme. Som resultat av egen bottom-up aktivitet i lokalsamfunnet, har bevegelsens frivillige grunnlagt en rekke tiltak og institusjoner. Disse vektlegger universelle menneskelige verdier som respekt for andre, fremming av fred og toleranse og arbeid for utvikling og fremgang for mennesket og samfunnet.

Begrepet ‘Hizmet’ viser til det «å være til tjeneste». I dag er det et stort behov for folk som ikke bare tenker på seg selv, men som også rekker ut en hjelpende hånd til andre. Fine ord får bare en reell mening når de blir satt ut i livet. Samfunnsengasjerte mennesker som omfavner denne tanken, ser muligheten i å ta initiativ til å løse problemer de ser. Aktiv veldedighet bringer folk i kontakt med hverandre og bidrar til integrasjon av mennesker i samfunnet. Dette fører til økning i samfunnets generelle trivsel og velstand, og fremmer hjelpetiltak av utsatte grupper. Frivillige i bevegelsen ønsker å bidra til dette.

Finansiering av prosjekter og aktiviteter skjer gjennom donasjoner og sponsing, samt ulike kommunale, statlige og private tilskuddsordninger. Det organiseres også blant annet veldedighetsmøter der samfunnsengasjerte entreprenører og andre inviteres til å gi et økonomisk bidrag. Noen gir ut fra sin religiøse overbevisning, andre ut fra sosiale motiver. Alle står fritt til å gi periodiske bidrag eller en engangssum ut fra eget initiativ.

Mange frivillige er inspirert av Gulens ideer som uttrykt i hans bøker og taler. Gulen er en aktet og verdsatt person i bevegelsen, men er ingen opphøyet skikkelse. Han er ingen formell leder, ei heller har han noe eierskap til deler av bevegelsen. Selv ikke de som i sin tid fikk sin religiøse skolering hos Gulen personlig, og som derfor definerer seg som hans følgesvenner, ser på Gulen som noe annet enn en klok og inspirerende personlighet.