HIZMETBEVEGELSENS 

KJERNEVERDIERKJERNEVERDIERKJERNEVERDIERKJERNEVERDIER

Hizmet-bevegelsen er en samfunnsbevegelse dedikert til idealene å leve sammen i fred og tjene menneskeheten. Den arbeider innen rammeverket av sosialt ansvar og filantropi. Bevegelsen fokuserer på konseptet selvoppofrende frivillighet, og prioriterer utdannelse, dialog og humanitær hjelp i sine aktiviteter. Den er en fredelig bevegelse som omfavner religiøst, sosialt og kulturelt mangfold, og er inspirert av islamske og universelle humanitære verdier.

“Dette verdiarbeidet er prisverdig, og bærer et løfte for fremtiden. Jeg har troen på og håpet om at Hizmet-frivilliges aktiviteter dedikert til disse kjerneverdiene −til veien å hjelpe andre å få leve, med det opphøyde mål å være til Guds behag− vil bidra sterkt til å bygge en mer levelig verden med fred og ro. Måtte Gud velsigne de som har bidratt til dette arbeidet.” — Fethullah Gülen

HIZMETs VISJON

Hizmet-frivillige serforseg etsamfunn hvor:

  • Alle mennesker behandles med verdighet og aksepteres for den de er;
  • Menneskerettigheter beskyttes, og hvor alt mangfold som ikke går mot grunnleggende menneskerettigheter betraktes som rikdom;
  • Folket er bevisst menneskehetens utfordringer; Folk fra forskjellige religioner, kulturer og livssyn går i dialog og har forståelse for hverandre; Deling og samarbeid verdsettes; og
  • Folk lever i fred og harmoni.

Hizmet-frivillige samarbeider med enkeltpersoner og gruppers om deler denne visjonen.

KJERNEVERDIER

01 RESPEKT FOR MENNESKET OG GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER

Hizmet-frivillige mener at hvert menneske har iboende verdi, og at alle bør behandles med verdighet. Alle mennesker er like for loven og ingen er hevet over andre. Hizmet frivillige støtter alle menneskerettigheter og friheter uttrykt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Sosial rettferdighet og like muligheter er krav til likhet for alle.

02 RESPEKT FOR LOVEN

Hizmet-frivillige respekterer loven. De ser ikke noen som hevet over loven, og handler innen rammeverket av beskyttelse av menneskeverd, universelle juridiske prinsipper og lovene i landet de bor i. De administrerer organisasjonene sine på en måte som oppfyller eller overgår kravene til åpenhet og ansvarlighet i de respektive samfunnene.

03 FREDFYLTE OG POSITIVE TILTAK

Hizmet er en fredelig bevegelse. Hizmet-frivillige avviser bruk av vold som politisk verktøy. Hizmet-frivillige foretrekker positive og konstruktive tiltak og avviser tiltak basert på fiendtlighet og ødeleggelse.

04 MYNDIGGJØRING AV KVINNER

Hizmet-frivillige er dedikerte til idealet at kvinner skal ha like muligheter og kunne bidra til alle sider ved samfunnet uten å bli diskriminert, og streber etter å møte dette idealet i alle sine aktiviteter.

05 ETISKE TILTAK

Hizmet-frivillige tar hensyn til både etiske normer og moralske prinsipper i sine aktiviteter. De følger grunnleggende etiske prinsipper, som ærlighet, pålitelighet, harmløshet og rettferdighet. De tror at lovlige og rettmessige mål skal nås på lovlige og rettmessige måter.

06 RESPEKT FOR MANGFOLD OG PLURALISME

Hizmet-frivillige ser kollektivt og individuelt mangfold som rikdom så lenge de ikke går mot grunnleggende menneskerettigheter. De har nødvendige holdninger for å unngå konflikter som oppstår fra forskjeller i trosoppfatninger.

07 FRIVILLIG DELTAKELSE OG SELVOPPOFRELSE

For Hizmet-frivillige er det å delta i aktiviteter eller ikke et personlig valg. Hizmet frivillige bidrar til prosjekter som setter deres verdier ut i livet og som er menneskeheten til gode gjennom donasjoner eller frivillig arbeid.

08 KONSULTASJON OG DELT KUNNSKAP

Hizmet-frivillige nyter godt av delt kunnskap gjennom samtaler på tvers av perspektiver og meninger.

09 SAMFUNNSSTRUKTUR, UAVHENGIGHET

Hizmet er en samfunnsbevegelse og handler uavhengig. Det er ikke en utvidet statlig eller politisk enhet. Hizmet-frivillige legger vekt på internalisering av demokratiske verdier, aktiv deltakelse som borgere og i samfunnet, og de respekterer hver enkelts politiske valg. De er mot å dreie religion over i en politisk ideologi eller gjøre religion til et verktøy for politikk.

10 SAMFUNNSDELTAKELSE OG BIDRAG TIL SAMFUNNET

Hizmet-frivillige ser det som et sosialt ansvar å bidra til samfunnet og til å hjelpe med å løse sosiale problemer. De ser seg selv som en del av familien menneskeheten utgjør. De er oppmerksomme på menneskehetens problemer og har som mål å tjene den.

11 MILJØBESKYTTELSE

Hizmet-frivillige ser jorden, med alle dens økosystemer, som noe betrodd dem for fremtidige generasjoner, og de bidrar til å beskytte miljøet.

12 HOLISTISK SYN PÅ MENNESKEHETEN (OG SAMSTEMTE SINN OG HJERTER)

Mennesker er både materielle og åndelige vesener. Åndelige disipliner bør søkes sammen med fornuft og vitenskapelig forskning, slik at deres materielle og åndelige behov dekkes, og de kan blomstre i begge dimensjoner.

HVORDAN SETTES HIZMETs VERDIER UT I LIVET?

01 UTDANNING

Hizmet-frivillige ser utdanning som et virkemiddel for å oppnå sosial utvikling, fred, like muligheter og sosial rettferdighet. I retning disse målene etablerer tilhengerne skoler, universiteter, veiledningssentre, studentboliger, kurs, seminarer, helgeskoler og programmer utenfor skoletid, sammen med andre utdannings-relaterte tiltak. Utdanningsprogrammer er formet i henhold til studieplanstandardene for de respektive landene og inkluderer forskjellige fag som vitenskap og sosialfag, humanitære fag, kunst, idrett og språk. De fremmer aktivt deltakelse fra folk i alle sosiale segmenter i utdanningsaktivitetene.

02 ÅNDELIG NÆRING OG VEKST

Hizmet-frivillige organiserer og støtter religiøse/åndelige, sosiale og kulturelle aktiviteter som åndelige samlinger, seminarer, paneler og veiledningsprogrammer som hjelper dem å utvikle seg åndelig og fyller deres åndelige behov.

03 DIALOG OG FRED I SAMFUNNET

Hizmet-frivillige organiserer aktiviteter for dialog og samfunnsengasjement blant folk på tvers av religioner, raser, tradisjoner, kulturer og livssyn. Disse aktivitetene har som mål å etablere fred i samfunnet, fremme gjensidig kunnskap og forbedre forståelsen og viljen til å akseptere alle som de er. Disse aktivitetene inkluderer akademiske arrangementer som symposier, paneler og seminarer, kulturelle begivenheter som festivaler, utflukter og familiemøter, åndelige begivenheter som bønnemøter og iftar-programmer og sosiale ansvarlighetsprosjekter som nødhjelpsaktiviteter.

04 HUMANITÆR HJELP OG BIDRAG TIL SAMFUNNETS VELFERD

Hizmet-frivillige ser på det å tjene menneskeheten både som et sosialt ansvar og som en åndelig øvelse. Gjennom humanitære hjelpekampanjer tilbyr de mat og husrom til personer som har vært utsatt for naturkatastrofer, krig eller fattigdom. De yter helsetjenester til de som trenger det via nettverk profesjonelle frivillige har etablert. De planlegger den humanitære hjelpen og programmer for sosialt ansvar til å være selvbærende. De organiserer og støtter bærekraftige utviklingsprosjekter.

05 KULTUR OG KUNST

Kulturelle aktiviteter til kommunikasjon, fred og harmoni både innen og mellom samfunn. De bidrar også til utvikling og uttrykk av personlige talenter og ferdigheter. Derfor organiserer og støtter Hizmet-frivillige aktiviteter som kunstutdanning, kunstoppsetninger og språk- og kulturfestivaler.

06 PUBLISERING

Som uformell utdanning publiserer Hizmet-frivillige tidsskrifter, blader og bøker som fremmer og sprer universelle menneskeverdier som fred i samfunnet, samstemte hjerter/sinn og miljøbevissthet.

HIZMET-BEVEGELSENS HISTORISKE BAKGRUNN

I 1960-årene led det tyrkiske samfunnet fra sosiale onder som fattigdom, mangel på like muligheter og politisk polarisering som ofte utviklet seg til væpnede konflikter. Mot dette bakteppet startet den muslimske lærde og intellektuelle Fetullah Gülen sammen med en gruppe venner utdanningstiltak med målet å beskytte ungdom fra vold og selvdestruktive avhengigheter, utstyre dem med kvalitetsutdanning for karrieremuligheter og gi dem et miljø hvor de kan lære og leve ut troen sin fullt ut i den moderne verden ved å omfavne vitenskapen, demokratiet og mangfoldet i samfunnet. Det som senere ble til Hizmetbevegelsen startet som en gruppe frivillige deltakere som hadde samme syn på disse utdanningsaktivitetene, blant annet opprettelsen av studentboliger, stipender, hybler og universitetsforberedende kurs.

Over tid har det opprinnelige samfunnet gått over i en samfunnsbevegelse formet av konsepter som respekt for hvert menneskes verdighet, å akseptere alle som de er, tjene menneskeheten og finne langsiktige løsninger på sosiale problemer gjennom utdanning − konsepter med røtter i islamsk tradisjon og universelle menneskeverdier.

Bevegelsen fokuserte opprinnelig på utdanning, men tilhengerne organiserte snart også møter for dialog og intellektuelle møter samt prosjekter for sosialt ansvar, med mål å redusere spenninger og fordommer mellom segmenter i samfunnet med forskjellige religiøse eller etniske identiteter, politisk syn eller ideologi, og å gi næring til en kultur for å bo i fred sammen.

Fra 2000-tallet av kom humanitære nødhjelpsprosjekter i forgrunnen, og bevegelsens frivillige kom til unnsetning for å hjelpe ofre for mange naturkatastrofer i Tyrkia og rundt om i verden. Noen steder avsluttet ikke tilhengerne nødhjelpen og startet permanente prosjekter som medisinske klinikker, skoler, vannbrønner og kurs for opplæring av kvalifisert personale.

Gjennom utdanningsprosjekter ble bevegelsen utvidet ut over Tyrkias grenser. Bevegelsens inkluderende holdning tillot deltakelse fra personer med forskjellige etniske, religiøse og kulturelle bakgrunner, noe som førte til mer mangfold blant tilhengerne.

På samme tid har Hizmet-frivillige samhandlet kulturelt med folk og land de har vært aktive blant. Dette førte naturlig til dannelsen av lokale uttrykk av bevegelsen, med forskjellige kulturelle uttrykk, verdier, holdninger og arbeidsmetoder. Frivillige av bevegelsen ser på denne differensieringen som en rikdom innen rammeverket av deres kjerneverdier.

Hizmet-frivillige arbeider mot målene gjennom formelle aktiviteter til stiftelser, institusjoner og organisasjoner de etablerte, og gjennom uformelle organisasjoner som åndelige samlinger og sosiale aktiviteter.

Det er avgjørende at styrene driver de formelle organisasjonene og institusjonene i henhold til lovene på bostedet, innen normene for åpenhet og ansvarlighet i samfunnet, i samsvar med kjerneverdiene i Hizmetbevegelsen og de mer generelle bevegelsene.

Regelmessig kommunikasjon, drøfting og deling av beste praksiser hjelper med å beholde disse konsistente.