Verdier & Prinsipper

1. Respekt for grunnleggende menneskerettigheter og frihet

Hizmetbevegelsen respekterer de grunnleggende menneskerettighetene som kommer til uttrykk i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og frihet, samt lignende internasjonale erklæringer.

  • Ytringsfrihet: Bevegelsens deltakere respekterer alles ytringsfrihet. Den ser ikke hatytringer og oppmuntring til vold som faktorer innenfor ytringsfrihetens rammer
  • Pressefrihet: Bevegelsens deltakere respekterer pressefrihet for alle.
  • Religions- og tankefrihet: Alle har religions- og tankefrihet. Denne friheten innebærer muligheten til å velge og forlate sin religion, til å uttrykke sin tro og sine verdier, til å utøve den og tilegne seg kunnskap både personlig eller samlet.

2. Respekt for rettssikkerheten

Bevegelsens deltakere respekterer loven, anser ingen over loven, og de opptrer i samsvar med nasjonale og internasjonale lover.

3. Fredfull bevegelse og ikke-vold

Bevegelsens deltakere er mot all form for vold. De forsvarer harmløse tilnærminger mot mennesker, dyr, planter og økosystemer.

4. Styrke kvinnens samfunnsrolle

Deltakere i bevegelsen oppfordrer jenter til å utdanne seg, til at forskjeller innen muligheter for kvinner elimineres og motiverer kvinner til å bidra på alle samfunnsnivåer uten diskriminering.

5. Etisk adferd og respekt

Bevegelsens deltakere opptrer innenfor rammen av universelle, nasjonale og lokale moralske og etiske normer gjennom sine aktiviteter.

6. Respekt for menneskeverdet og likestilling

For bevegelsens deltakere verdsettes hvert menneske for sin eksistens som menneske, og hvert menneske bør vernes og opphøyes. Alle mennesker er like for loven. Ingen mann er overlegen en annen.

7. Respekt for mangfold – pluralisme

Deltakerne i bevegelsen aksepterer sosiale og individuelle forskjeller som ikke er i strid med grunnleggende menneskerettigheter og friheter, og anser mangfold innen etnisitet, kjønn, kultur, språk, livssyn, tro og politisk ståsted som en rikdom.

8. Økologi og miljøvern

Bevegelsens deltakere kjemper mot alle slags handlinger som kan skade miljøet og jobber for å forhindre svinn ved å endre måtene vi bruker ressurser på. De utvikler pedagogiske prosjekter for barn og unge for å øke sosial bevissthet rundt økologiske hensyn, og oppmuntrer til alle typer samarbeid.

9. Altruisme

Bevegelsens frivillige søker sin egen lykke i andre menneskers lykke. Det forventes ingen materielle eller ikke-materielle goder til gjengjeld for tjenesten man yter.

10. Frivillig aktivisme

Å være en frivillig i bevegelsen, delta og avstå fra aktiviteter er helt og holdent et hvert menneskets individuelle valg.

11. Drøftelse og felles handling

Bevegelsens deltakere vektlegger avgjørelser tatt i fellesskap, som fattes ved å drøfte rundt forskjellige perspektiver og ideer.

12. Rettferdighet

Bevegelsens deltakere fremhever det å opptre rettferdig gjennom sine aktiviteter innenfor rammen av menneskelige, etiske / moralske og juridiske aspekter.

13. Åpenhet og etterrettelighet

Deltakere i bevegelsen utfører aktiviteter i samsvar med samfunnets lover og regler, moralske prinsipper, samt normer rundt gjennomsiktighet, og er åpne for interne og eksterne tilsyn.

14. Sivil natur og uavhengighet

Hizmetbevegelsen er en sivil samfunnsbevegelse. Det er ikke en forlengelse av noen statlig eller politisk dannelse. Bevegelsens frivillige legger vekt på demokratiske verdier, aktivt medborgerskap og sosial deltakelse, og respekterer enkeltpersoners politiske preferanser.

15. Integrering og samfunnsbidrag

Bevegelsens deltakere ser på sosial integrering og initiativ til løsninger på sosiale problemer som et grunnleggende samfunnsansvar.

16. Positiv og proaktiv handling

Bevegelsens deltakere avviser reaksjonære, konfronterende, destruktive handlinger og foretrekker proaktive, positive, fremmende, konstruktive måter å handle på.

17. Individets samfunnsansvar og åndelig eksistens

For bevegelsens frivillige er det å være til nytte for menneskeheten, den individuelle ansvarsfølelse og oppnåelse av Skaperens tilfredshet et grunnleggende prinsipp.