Loading...

Den Norske Hizmetbevegelsen (DNHB) er en frivilligbasert bevegelse med resultat av det sosiale engasjementet til mennesker med en felles visjon. Gjennom frivillig innsats ønsker samfunnsengasjerte mennesker å bidra til et fredeligere samfunn ved å ta initiativ til ulike samfunnsnyttige tiltak og møteplasser.

Bevegelsens inspirasjonskilde er Fethullah Gulen, samt andre med utgangspunkt i universelle og humanitære verdier. Gulen er kjent for sine tiår med dedikasjon til utdanning, veldedighet og dialog, og han har fått flere anerkjennelser for dette. Han håper å bidra til en bærekraftig verdensfred og oppfordrer, samt inspirerer andre til å gjøre det samme. Et betydelig antall mennesker har svart på oppfordringen hans verden over og ønsker å engasjere seg i dette arbeidet, også her i Norge.

De som er aktive i bevegelsen er samfunnsbevisste og frivillig engasjerte i sitt nærmiljø. De deltar i samfunnet, engasjerer seg i lag og foreninger, og sosiale og kulturelle prosjekter på en rekke måter. De frivillige i bevegelsen ønsker å støtte alle som trenger en hjelpende hånd, møte individuelle behov,
være en ressurs i det norske samfunnet.

DNHB har basis i et menneskesentrert syn og en filantropisk holdning, hvor de som er aktive jobber for saker som fremmer inkludering. Man verdsetter og forfekter mangfold av kulturer, idéer, verdier og tilhørighet.
De frivillige og brukerne er fra ulike samfunnslag. Alle som ønsker å engasjere seg i bevegelsens arbeid er like velkommen. Man driver et livssynsåpent og dialogpreget arbeid med grunntanken om at det er rom for alle.

Landsrådet
Landsrådet for Den Norke Hizmetbevegelsen fungerer som et rådgivende organ overfor deltakende organisasjoner, lag, grupper og enkeltmennesker. Dette er i form av meningsutvekslinger med råd og veiledning om ulike tema som berører enkeltmennesket eller samfunnet i sin helhet.

DNHB’s landsråd består av ressurspersoner innen humanitær og sosial bistand, utdanningsinstitusjoner, dialoginstitusjoner, mentorskap og entreprenørskap som alle er engasjerte i bevegelsens arbeid. Beslutningsprosesser og vedtak håndteres i tråd med generelle saksbehandlingsprinsipper, hvor deltakelse kan skje på individuelt grunnlag eller på vegne av en organisasjon.

Rådet forbeholder seg retten til å ikke holdes ansvarlig for eventuelle subjektive tolkninger angående Den Norske Hizmetbevegelsen, samt deltakeres og frivilliges individuelle handlinger eller utsagn. Rådet og beslutningsprosesser er åpne og transparente for ekstern deltakelse og interessenters innsyn.
Med bakgrunn i sikkerhetsmessige årsaker for den enkelte og aktuelle pårørende, er enkelte deltakeres navn ikke oppgitt.

Landsrådet:
Rådsleder
 • Suat Aslan

 • radsleder@dnhb.no

Zeynep Göçmen
 • Rådsrepresentant

 • zeynep.gocmen@dnhb.no

Şahin Şentürk
 • Rådsrepresentant

 • sahin.senturk@dnhb.no

Nur Kazan
 • Rådsrepresentant

 • nur.kazan@dnhb.no

Ahmet Karais
 • Rådsrepresentant

 • ahmet.karais@dnhb.no

Fırat Bahçıvan
 • Sekretær

 • firat.bahcivan@dnhb.no
Engin Tenekeci
 • Rådsrepresentant

 • engin.tenekeci@dnhb.no

Rådet har i hovedsak to roller;

Talerør; rådet skal tale bevegelsens, organisasjonenes og individets sak, fremme deres fellesinteresser og egenart overfor myndigheter og andre samfunnsinstitusjoner. Ved behov formidles skriftlige eller muntlige uttalelser på vegne av bevegelsen.

Kompetansebank; rådet skal formidle kompetanse til organisasjoner og enkeltindivider basert på de verdier og mål som bevegelsen har i sin helhet.

Rådet har mandat til å oppnevne egne komiteer på ulike områder.

Per i dag har man følgende komiteer:

Ekstern rådskomité
DNHB har i mange år hatt aktive frivillige over flere år. Mange av dem har opparbeidet en kompetanse og erfaring angående bevegelsens verdigrunnlag og prinsipper, samt aktiviteter og fokusområder. DNHB ønsker å søke råd hos disse personene, i form av en ekstern rådskomité, og drar nytte av deres kompetanse og tilbakemeldinger i utvikling av det frivillige arbeidet.

Foruten en generell rådssamling har man i Norge en komite bestående av:

Odd Anders With
Dag Aakre

Finanskomité
Finanskomiteen gir deltakende organisasjoner råd og veiledning innen økonomi, og følger opp økonomiske midler ved behov, hvorav eventuelle tilskuddsordninger og støtteordninger.

Rådsforsamling
Rådsforsamlingen møtes månedlig og er representert av landsrådet, fylkesregionale rådskontakter, deltakende organisasjoner eller andre interesserte. Deltakere kan koordinere lokal- og distriktsforsamlinger mellom enkeltindivider og organisasjoner.

Sekretariat
Landsrådets leder og sekretær fungerer som bevegelsens kommunikasjonskanal for DNHB’s fellesinteresser. Sekretariatet må ikke være representert av en medlemsorganisasjon og har en informerende rolle overfor media, akademia og relaterte viktige samfunnsinstitusjoner.

O

rganisering

Arbeidsfeltet mellom engasjerte frivillige i DNHB utvikles gjennom gjensidig meningsutveksling fra grasrot- til nasjonalt nivå. Meningsutvekslingene inkluderer deltagere fra lokale lag, organisasjoner og tiltak etablert ulike steder i Norge, inspirert av bevegelsens budskap.

Å få innspill, innsikt og utveksle ideer med hverandre er viktig. Løsninger for ulike samfunnsinitiativ drøftes med en kollektiv bevissthet. Under meningsutvekslingene fordeles råd, ideer og eventuell oppgavefordeling. All aktivitet er basert på frivillighet på et personlig nivå. Utfallet av utvekslingene har ingen bindende virkning. Tiltakene der frivillige er aktive opererer uavhengig av hverandre.

Det er ingen spesiell utvalgsprosedyre for deltakere i bevegelsens arbeid. Folk som ønsker å forplikte seg til andre, eller som er spesialisert på ideene til bevegelsen, bidrar ut fra kapasitet og eget ønske. De som deltar i bevegelsens aktiviteter, kan introdusere nye deltakere. Både på lokalt, fylkesregionalt og nasjonalt nivå prøver folk regelmessig å utveksle ideer og erfaringer med hverandre, søke hverandres råd og handle sammen gjennom ulike samfunnsinitiativ. Deltakere i konsultasjonene på nasjonalt nivå deltar også ofte i lokale konsultasjoner, og omvendt.

DNHB er på nasjonalt nivå løst organisert med et landsråd og rådsforsamling, som beskrevet nedenfor. Dette for å skape en plattform for drøfting og erfaringsutveksling av de ulike samfunnstiltakene som de frivillige ønsker å initiere.