Loading...

Bevegelsen har utspring i 1960-årenes Tyrkia, der den muslimske lærden og tenkeren Fethullah Gülen fremhevet menneskelige fellesverdier fra islamsk tradisjon, anatolsk kulturtradisjon og aspekter fra de litterære verkene til anerkjente spirituelle forfattere som Said Nursi, Mevlana og Yunus Emre.

Verdier som å tjene menneskeheten, vern om menneskeverdet, respekt av alle ut fra deres ståsted, finne løsninger på sosiale utfordringer gjennom utdanningstiltak og tilpasning av disse ut fra tidens samfunnsvilkår, ble grunnlaget for aktivismen som etterhvert ble til en bevegelse rundt Gülen og hans følgesvenner.
Bevegelsens virke bygger på ønsket om å omfavne hele menneskeheten og det frivillige engasjement. Den nevnte åpenhet og omfavnelse har med tiden ført til en mangfoldig frivillighetsprofil, som har dannet et grunnlag av individer med ulik etnisk, kulturell og livssynsbakgrunn. Å kunne åpne seg for verden, bli kjent, møte andre og være sammen har for Gülen og deltakerne gitt muligheten for utvikling av nye syn og perspektiver.
De frivillige i Hizmetbevegelsen har etablert en rekke samfunnsinitiativ i de landene den har vært aktiv i. Dette har naturligvis gjort at bevegelsen har dannet grunnlag for ulike kulturtrekk, verdier, arbeidsmetoder og tilnærmingsmåter. De frivillige i bevegelsen anser gjennom sine grunnverdier dette mangfoldet som en berikelse.
Hizmetbevegelsens frivillige er aktive innen tiltak i tråd med bevegelsens mål, som etablering av stiftelser, organisasjoner og foretak, i tillegg til andre ikke-institusjonelle; sosiale og samfunnsnyttige tiltak. Tiltakene drives av Hizmetbevegelsens frivillige i hvert land, i tråd med landets lover og regler, samfunnets normer og prinsipper rundt gjennomsiktighet og tilsynsvirksomhet, samt bevegelsens grunnverdier og bevegelsen i sin helhet. De baseres på avgjørelser tatt lokalt av bevegelsens deltakere på grasrotnivå.nnIndividuelle handlinger som ikke er i tråd med disse felles verdiene, kan kun anvarliggjøres på individnivå og ikke av bevegelsen i sin helhet.

Mål

For bevegelsens frivillige er det på personlig plan et åndelig formål om oppnåelse av Skaperens nåde og/eller et menneskelig behov for å pleie samvittigheten. «Moralens modning, nobelhet»
Bevegelsens frivillige har som mål i det sosiale rom, i tråd med ordlyden i FN’s menneskerettighetserklæring, å fremme:

  • (verdighet) alle verdsetter alle (respekt og beskyttelse av menneskeverdet)
  • (iboende verdi) troen på hverts menneskets egenverdi
  • troen på at ethvert mangfold som ikke er i strid med grunnleggende menneskerettigheter er en berikelse
  • lydhør til menneskehetens utfordringer
  • åpen for dialog, med evne til empati for andre
  • oppnå et samfunn som lever i harmoni og fredelig sameksistens
T

iltaksområder

De viktigste aktivitetsområdene for bevegelsens deltakere er følgende: (uavhengig av kjønn)

1. UTDANNING

Hizmetbevegelsens deltakere ser på utdanning som grunnsteinen i utvikling på individnivå og samfunnsnivå. Av grunnelementer i bevegelsen finner man skoler,universiteter, studiesentre, internat, kurs, seminarer, leksehjelptilbud og kvelds- og helgeskoler organisert av bevegelsens frivillige.

2. ÅNDELIG UTVIKLING

Deltakere i bevegelsen tenker at spiritualitet er en viktig dimensjon i et menneskets liv. Innenfor rammen av bevegelsens kjerneverdier organiserer de livssynsorienterte, sosiale og kulturelle aktiviteter, slik som kveldsmøter, seminarer, paneler, veiledningsprogrammer; med mål om å utvikle de åndelige verdiene til enkeltindividet.

3. DIALOG, INTEGRERING, SAMFUNNSENGASJEMENT

Hizmets deltakere organiserer tiltak med ønske om å forebygge aggresjon, frykt, hat, fiendlighet, diskriminering, rasisme, vold og konflikter i og mellom samfunnsgrupper. Hvor disse gir rot til uvitenhet, fordommer og fremmedgjøring, oppfordres heller til dialog og samfunnsinitiativ som fremmer gode møter, utvikling av empati, å møte alle der de er, tillit, samarbeid og sosialt samhold.

4. KULTUR OG KUNST

Hizmetbevegelsen ser på kultur og kunst som en av de viktigste faktorene til utviklig av individet og samfunnet som helhet. Derfor oppmuntrer og støtter bevegelsen talentfulle individer og aktiviteter innenfor ulike kunst- og kulturarenaer.

5. HUMANITÆR BISTAND, SOSIAL VELFERD OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Bekjempelse av inntektsforskjeller og fattigdom er en av nøkkelfaktorene for å kunne etablere verdensfred og harmoni. Bevegelsens frivillige ser på tjeneste til menneskeheten som et pålagt samfunnsansvar og et konkret engasjement i sin åndelige utvikling. De bringer humanitær hjelp, mat- og husly til mennesker som opplever naturkatastrofer, krig eller fattigdom og sult. De bringer helsetjenester til trengende steder med frivillige helseeksperter og helsenettverket de har etablert. Det oppmuntres til entreprenørskap for å øke produksjon og sysselsetting, utforskes investeringsmuligheter for forretningsfolk og etableres nye nettverk. Det vektlegges lokalt baserte løsninger med utdanningsinstitusjonene for å løse mangelen på faglært arbeidskraft. Bevegelsen støtter prosjekter for bærekraftig utvikling.