Hizmet

De som er aktive i bevegelsen er samfunnsbevisste og frivillig engasjerte. De deltar i samfunnet, de påtar seg samfunnsansvar i lag og foreninger, i sosiale og kulturelle prosjekter på en rekke måter. Frivillig arbeid er en av de viktigste komponentene i et fungerende samfunn. Samfunnsengasjement innebærer å ta ansvar for ens egne interesser og behov, samtidig som man tar ansvar for samfunnsindivider og samfunnet som helhet. Bevegelsen har utspring i ønsket om å støtte andre som trenger en hjelpende hånd, samt å møte individuelle behov for å være nyttig og en ressurs i samfunnet.